Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport

HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ Stockholm AB, Nordic Mid Cap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden gäller och tillämpas även Årsredovisningslagens (ÅRL) regler för bolagsstyrningsrapportering.

Vid årsstämman 2018 nyvaldes Johan Vogel till ledamot i styrelsen. 

Det finns inte några övriga avvikelser från Kodens regler att rapportera.

Revisorns yttrande om Bolagsstyrningsrapporten 2018

Utdrag ur Revisionsberättelse från årsredovisningen 2018:

"Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämför den inriktning och omfattning  som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2-6 i årsredovisningslagen samt 7 kap. 31§ andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt i överensstämmelse med årsredovisningslagen."

Revisionsberättelsen i sin helhet kan läsas i  Årsredovisningen 2018, sid 75.

Fullmakt (pdf)

Revisorns yttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare,
8 kap.54§ (pdf)

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (pdf)

Utvärdering av och tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (pdf)

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 2018 (pdf)

Revisionsberättelse 2018 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2017 (pdf)

Revisionsberättelse 2017 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2016 (pdf)

Revisionsberättelse 2016 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2015 (pdf)

Revisionsberättelse 2015 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2014 (pdf)

Revisionsberättelse 2014 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2013 (pdf)

Revisionsberättesle 2013 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2012 (pdf)

Revisionsberättelse 2012 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2011 (pdf)