HEBA-aktien

Aktiekapitalet per den 31 december 2017 uppgick till 34 400 000 kronor fördelat på 3 995 160 A-aktier och 37 284 840 B-aktier. HEBA-aktien är sedan den 13 juni 1994 noterad på NASDAQ Stockholm Nordic Mid Cap.

Hembudsklausul

I HEBA:s bolagsordning finns en hembudsklausul avseende bolagets A-aktier, innebärande att om A-aktierna överlåts till någon som inte är A-aktieägare, skall aktierna hembjudas nuvarande A-aktieägare. Om hembjuden A-aktie ej löses, omvandlas aktien automatiskt till aktie av serie B.

Utdelningspolitik

HEBA:s mål är att aktieutdelningen, sett över tiden, skall uppgå till cirka 70% av koncernens resultat efter beräknad skatt, men före förändringar i fastighetsvärden och poster av engångskaraktär. Vid bestämmande av utdelningen skall dock även hänsyn tas till investeringsbehov. Konsolideringsbehov och ställningen i övrigt samt väsentlig resultatpåverkan av poster med engångskaraktär.

Substansvärde

Substansvärdet per den 31 december 2017 per aktie beräknas till 133 (122) kronor. Uppskjuten skatt har ej beaktats vid denna beräkning med hänsyn till möjligheten att sälja fastigheter på ett skatteeffektivt sätt.

Aktiekapitalets utveckling

Se tabell (pdf)

Aktiens utveckling