Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i HEBA Fastighets AB (publ), org.nr 556057-3981, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 16.30 på Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018,
 • dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast onsdagen den 2 maj 2018 under adress HEBA Fastighets AB (publ), Box 17006, 104 62 Stockholm eller per telefon: 08-442 44 40 eller per fax: 08-442 44 42 eller per e-post: bolagsstamma@hebafast.se.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt i eget namn bli införd i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 2 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original som inte får vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Ställföreträdare eller ombud för juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.hebafast.se.

I HEBA Fastighets AB (publ) finns vid tiden för denna kallelse totalt 41 280 000 aktier, varav 3 995 160 är A-aktier och 37 284 840 är B-aktier. A-aktien har tio (10) röster och B-aktien en (1) röst. Det totala antalet röster är 77 236 440.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. VD:s anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
  koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017.
 9. Beslut om
  (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  (b) dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
  (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 11. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer.
 12. Redogörelse för vilka uppdrag i andra bolag och organisationer föreslagna ledamöter innehar samt val av styrelse och revisorer.
 13. Val av styrelsens ordförande.
 14. Förslag om inrättande av en valberedning och val av ledamöter.
 15. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (p.2)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Sören Härnblad väljs till ordförande vid stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (p. 9b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas med 1,80 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen bestäms till den 11 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 16 maj 2018.

Antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (p. 10)
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vara sex, utan suppleant, samt att antalet revisorer ska vara en.

Arvoden (p.11)
Valberedningen förslår att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå med 325 000 (325 000) kronor till ordföranden och med 162 000 (162 000) kronor till envar av övriga ordinarie ledamöter, dock att arvode inte skall utgå till ledamot för tid då denne uppbär lön från bolaget på grund av anställning, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (p.12)
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma, omvälja de nuvarande ordinarie ledamöterna Rolf H Andersson (2003), Tobias Emanuelsson (2016), Lena Hedlund (2008), Christina Holmbergh (2005) och Lennart Karlsson (2017), och att nyvälja Johan Vogel (2014) som ordinarie ledamot (årtal inom parentes avser första invalsår.), samt att omvälja Ernst & Young AB till revisor. Sören Härnblad (1984), nuvarande styrelseordförande, och ledamoten Lars Åberg (1985) har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Enligt valberedningens bedömning är Johan Vogel beroende av större aktieägare (Birgitta Härnblad) och Lennart Karlsson, bolagets tidigare verkställande direktör, är beroende av bolaget. Övriga föreslagna bedöms vara oberoende av såväl större aktieägare som bolaget.

Val av styrelsens ordförande (p.13)
Valberedningen förslår nyval av Lennart Karlsson som styrelsens ordförande.

Valberedning (p.14)
Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Anders Ericsson, ordförande, Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist, Leif Edlund och Sören Härnblad, nuvarande styrelseordförande. Valberedningen föreslår, efter initiativ av aktieägare företrädande mer än 50 % av antalet röster i bolaget att valberedningen inför årsstämman 2019 skall bestå av fem personer och att nuvarande ledamöterna, Leif Edlund, Leif Mellqvist och Sören Härnblad omväljs samt att Charlotte Ericsson och tillträdande styrelseordförande nyväljs. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen rätt, om behov bedöms föreligga, utse ersättare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Vidare förslås att HEBA skall svara för skäliga kostnader som av beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet. Birgitta Härnblad och Anders Ericsson har undanbett sig omval.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p.15)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Till styrelsens ordförande och ledamöter skall arvode utgå enligt årsstämmans beslut.

Ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan utgöras av fast månatlig grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Ersättningarna skall för varje enskild person sammantaget vara marknadsmässiga. I den mån rörlig ersättning utgår skall den vara relaterad till mätbara mål såsom t ex resultat, utbetalas som kontantlön och vara maximerad till högst hälften av den fasta årslönen. Övriga förmåner kan utgöras av pension och rätt till nyttjande av tjänstebil för privat bruk och andra ersättningar av begränsat värde samt dessutom rätt till avgångsvederlag. Pension kan utgå antingen som förmånsbestämd eller avgiftsbestämd pension med pensionsålder i intervallet 60 till 65 år. Förmånsbestämd pension kan vara knuten till ITP-planen.

Förutom lön under uppsägningstid, som inte skall överstiga tolv månader, kan avgångsvederlag, inte överstigande vad som motsvarar tolv månaders fast lön, förekomma vid bolagets uppsägning av anställning. Vad som sägs om ersättningar enligt dessa riktlinjer skall gälla sammantaget för samtliga ersättningar oberoende av om dessa erhålls från moderbolaget eller annat bolag i koncernen. Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständigt förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos HEBA Fastighets AB (publ), Timmermansgatan 31, 104 62 Stockholm, tel. 08-442 44 40 samt på bolagets hemsida, www.hebafast.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från Styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. § 32 Aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2018
Styrelsen

Ladda ner kallelsen (pdf)

Fullmakt (pdf)