Miljö

Mot ett tydligt miljömål 

Uppvärmning av fastigheter utgör cirka 35 procent av Sveriges totala energianvändning. Det är därför naturligt att värmeenergi är den viktigaste frågan att fokusera på vad gäller att minska HEBA:s miljöpåverkan.

Fastighetsbranschen har satt upp som mål att reducera energianvändningen för uppvärmning med 20 procent till år 2030 med 2018 som bas. Ett mål som HEBA ska uppnå.

HEBA:s fastigheter värms upp genom fjärrvärme. Vi arbetar kontinuerligt med att reducera energianvändningen i fastigheterna. Vi kan följa och styra värmeanvändningen kontinuerligt, vilket är en viktig förutsättning för att kunna upprätthålla en effektiv värmeleverans.

En stor del av en byggnads värmebehov består av uppvärmning av varmvatten. I de nya bostadsprojekt som HEBA har förvärvat finns individuell mätning av varmvatten för varje lägenhet och varmvattenanvändningen debiteras hyresgästen efter verklig användning.

Elanvändningen effektiviseras

Elanvändningen i fastighetsbeståndet avser i första hand energi för belysning, fläktar, hissar, pumpar, tvättmaskiner och torktumlare och på samma sätt som med värmen så arbetar vi kontinuerligt med att effektivisera elanvändningen.

Genom investeringar i närvarostyrd belysning, lågenergilampor och effektivare tvättmaskiner och torktumlare begränsas elanvändningen.

Vattenanvändningen ska minska

HEBA:s målsättning är att årligen minska vattenförbrukningen per kvadratmeter med 1 procent. Åtgärder som genomförs för att minska vattenanvändningen är bland annat att löpande byta till mer effektiva tvättmaskiner samt installera snålspolande toaletter, kranar och duschmunstycken.

I samband med nyproduktion och ROT-renoveringar så installerar HEBA individuella vattenmätare och debiterar hyresgästerna för verklig förbrukning av varmvatten vilket bidrar till att vattenförbrukningen minskar. 

Mer hygienisk avfallshantering 

HEBA investerar i nya stationer för avfallshantering, ett så kallat Moloksystem, som innebär en effektivare och mer hygienisk hantering  av hushållsavfall.

Miljöfarliga produkter

Förekomsten av PCB är inventerad och där omedelbara åtgärder har föreskrivits så har dessa genomförts. HEBA tillämpar den så kallade för-
siktighetsprincipen vid nyproduktion och om­bygg­nad­sarbeten vilket innebär att beprövade och miljövänliga material och produktionsmetoder väljs för att minska miljöbelastningen.

Radonmätningar har genomförts i våra fastigheter och där förhöjda värden har noterats genomförs åtgärder för att nå acceptabla nivåer.

Samtliga byggnader har energideklarerats och OVK besiktningar genomförs kontinuerligt.