Möjligheter och risker

HEBA är ett stabilt företag med låg riskprofil. Det beror bland annat på att vi har ett långsiktigt ägarperspektiv, bostadsfastigheter med låg vakans, fokus på kärnverksamheten, effektiv egen fastighetsförvaltning och hög soliditet. Nedan presenteras några av de riskområden som kan påverka vår verksamhet.

Hyresintäkter

Cirka 87 procent av HEBA:s hyresintäkter kommer från bostadshyresgäster. Stockholmsregionen svarar för koncernens samtliga hyresintäkter. Eftersom hyresnivån förhåller sig till den förhandlade bruksvärdeshyran påverkas HEBA:s intäkter till stor del av dessa hyresförhandlingar. En hyresförändring av bostadshyran med i genomsnitt 3% för HEBA:s fastigheter förbättrar resultatet med 7,8 Mkr eller 0,19 kronor per aktie.

Vakanser

HEBA äger vid årsskiftet tre samhällsfastigheter och är i övrigt ett renodlat bostadsbolag med ett homogent fastighetsbestånd. En hög vakansgrad på bostäder skulle därför påverka HEBA:s resultat negativt. Vakansgraden inom HEBA:s fastigheter är idag väldigt låg och varje enskild kund utgör en liten andel av hyresintäkterna. Det innebär att vakanser inte påverkar HEBA stort i dagsläget.

Värmekostnader

Alla HEBA:s bostadsfastigheter och en samhällsfastighet värms upp genom fjärrvärme. Två samhällsfastigheter värms upp genom bergvärme. Värmekostnaden utgör ungefär 30 procent av de totala driftkostnaderna. Dessa kan variera kraftigt år från år beroende på väderlek och energipris. För leverans av fjärrvärme är vi till stor del beroende av en leverantör som har en i det närmaste monopolsituation. En ändring av värmekostnaden med 5 procent ändrar resultatet med 1,5 Mkr eller 0,04 kronor per aktie.

Värdering av fastigheter

Fastigheternas marknadsvärde varierar bland annat beroende på konjunktur och ränteläge. Marknadens förändringar i avkastningskrav får stor resultatpåverkan. En förändring av marknadsvärdet med
1 procent motsvarar ca 75,2 Mkr eller 1,82 kronor per aktie.

Finansieringskostnader

Nyförvärv och större ombyggnader finansieras främst genom lånefinansiering. Vid årsskiftet uppgick de räntebärande fastighetslånen till 32% av fastigheternas marknadsvärde. Lånen är fördelade mellan två av landets största banker. Den genomsnittliga räntebindningstiden var per årsskiftet 2,8 år. En förändring av nuvarande räntenivå med en procentenhet påverkar resultatet med +3,7/-5,7 Mkr eller +0,09/-0,14 kronor per aktie.