Organisation och Medarbetare

HEBA:s organisation är starkt kundorienterad och präglas av korta beslutsvägar.

Fastighetsförvaltning, administration och skötsel sker med egen anställd personal. De boende möter således i regel alltid en HEBA-anställd person i sina kontakter med bolaget.

Organisation

Fastigheterna är fördelade på fyra förvaltare som arbetar med eget tekniskt och ekonomiskt ansvar. I förvaltningen finns även en driftingenjör som stöder alla team. Driftingenjören ansvarar också för energi- och miljöfrågor inom HEBA.

Varje förvaltare arbetar i ett team med en
förvaltningsassistent som sköter uthyrningar, kontraktsskrivningar, aviseringar och olika hyresärenden
- ett antal fastighetstekniker som är placerade i fastighetsexpeditioner belägna i respektive fastighetsområde. Dit vänder sig de boende vid felanmälan och med vardagliga problem.

HEBA har ett eget fastighetsutvecklingsteam, med fastighetstekniker, projektsamordnare och projektledare. På så vis har vi kontroll över hela processen. Våra projektledare driver byggprojekten från ett tidigt skede till inflyttning för att säkerställa produkt, leverans och ekonomi.

Centralt finns funktioner för administration, ekonomi och kundtjänst. Alla tjänstemän är placerade på huvudkontoret. Därmed kan arbetet bedrivas på ett professionellt sätt med korta beslutsvägar i en öppen handlingsstark anda.

 

 

Ledningsgruppen

Vd Patrik Emanuelsson, Ekonomichef Frank Sadleir, Fastighetschef Ulrika Thorildsson, Fastighetsutvecklingschef Henrik Fernström, vd-assistent Nina Agerberg  

Medarbetare

På HEBA stannar medarbetarna länge. Den genomsnittliga anställningstiden är 7 år. Det är kvitto på att medarbetarna trivs på HEBA och gör att det finns en gedigen erfarenhet och kunskap i verksamheten. Medelåldern på HEBA är
49 år.

Arbetsmiljö

På HEBA betraktar vi god hälsa som en tillgång. Systematiskt arbete med arbetsmiljö och hälsa är en naturlig del i verksamheten. Vi ser arbetsmiljöarbetet som en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna.

För att mäta och utvärdera hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation genomförs vartannat år en Nöjd-Medarbetar-enkät.

Etik och jämställdhet

HEBA arbetar efter policyn för etik och jämställdhet. HEBA:s människosyn innebär respekt för varje individs integritet och lika värde. Vi arbetar för jämställdhet och mot diskriminering i alla former.