Årsstämma

Årsstämma 2019

Årsstämma i HEBA Fastighets AB kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2019 kl 16.30 på Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman ska begära det skriftligen till styrelsen. Sådan begäran ska vara HEBA Fastighets AB tillhanda senast den 20 mars 2019.

Protokoll årsstämmor:

Beställning av Årsredovisning 2018

HEBA Fastighets AB
Box 17006
104 62 Stockholm

eller per telefon 08-442 44 40

Eller per e-post 

info@hebafast.se

Årsredovisning 2018 (pdf)

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (pdf)

Utvärdering av och tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (pdf)

Revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 8 kap. 54§ (pdf)