Om HEBA

Affärsidé

HEBA:s affärsidé är att erbjuda människor i Stockholmsområdet ett hållbart, attraktivt och tryggt boende. Det gör vi genom att vara en långsiktig fastighetsägare med en engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. 

HEBA:s mål

 • HEBA ska fortsätta att växa i Stockholmsregionen och angränsande kommuner med inriktning på hyresbostäder och samhällsfastigheter. Med samhällsfastigheter avses äldreboenden, förskolor och gruppboenden (LSS)
 • HEBA ska ha nöjda hyresgäster med ett serviceindex som är i nivå med, eller överstiger medelvärdet för privata bostadsbolag i storstad, vid mätning vartannat år.
 • HEBA ska ha ett aktivt energi-, miljö- och hållbarhetsarbete. 
 • HEBA ska årligen ge en utdelning till aktieägarna som långsiktigt ger 70 procent av vinsten efter schablonberäknad aktuell skatt exklusive värdeförändringar och poster av engångskaraktär. 
 • HEBA ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, som uppmuntrar medarbetarna till kompetensutveckling.
 • HEBA ska aktivt arbeta för att stärka varumärket.
 • HEBA ska aktivt arbeta för en utökad digitalisering och utveckla IT-mognaden i företaget.

Sponsringaktiviteter

HEBA tar ett aktivt samhällsansvar genom sponsring av hjälporganisationer som ligger i linje med företagets mål och strategier.

För ett tryggt och trivsamt boende stödjer HEBA:

 • Stadsmissionen
 • Tidningen Situation Stockholm
 • Laxutsättningen i Stockholms ström
 • Nattvandrarna

HEBA stödjer utsättningen av lax i Stockholms ström

HEBA har sedan januari 2013 varit samarbetspartner till Stockholms stad för utsättning av lax i Stockholms ström. HEBA vill bidra till att erbjuda en unik naturupplevelse mitt i Stockholms hjärta. Stockholm stad har sedan 25 år med hjälp av sponsorer planterat ut lax - och havsöringssmolt i strömmen.