Samhällsfastigheter

HEBA:s fastighetsbestånd består av både hyresfastigheter och samhällsfastigheter i Stockholmsområdet. Vi kan därmed erbjuda boende utifrån livet olika faser och behov. Med samhällsfastighet menar vi en fastighet där det till övervägande del bedrivs skattefinansierad verksamhet och som är specifikt anpassad för samhällsservice. Exempel på samhällsfastigheter i vårt bestånd är äldreboende och LSS-boende (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

I takt med att efterfrågan på äldreboenden ökar, tenderar samtidigt också kraven på boendestandard att öka. Därför har vi valt att investera i nybyggda fastigheter byggda för att stödja våra hyresgästers verksamhet avseende kvalitet, tillgänglighet och trygghet. Våra samhällsfastigheter består av totalt 252 lägenheter och utgör en totalyta om 18 630 kvadratmeter fördelat på fyra äldreboenden och ett LSS-boende. Våra samhällsfastigheter finns i Täby, Sollentuna, Farsta och Liljeholmen.